НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ
ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В НОВ ГРОБ: ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР НАСЛЕДСТВЕН ГРОБ:
Лична карта на починалия Лична карта на починалия
Съобщение за смърт Съобщение за смърт
Молба за ново гробно място Документ за платено гробно място
– Удостоверение за наследници на собственика на гробното място
– Декларация за поддръжка на старо гробно място
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕМАЦИЯ
ЗА КРЕМАЦИЯ: ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В НАСЛЕДСТВЕН ГРОБ:
Лична карта на починалия Квитанция за платено гробно място
Съобщение за смърт Удостоверение за наследници на собственика на гробното място
Разрешително за кремация Декларация за поддържка на старо гробно място
Документ за родствена връзка или семейно положение от найблизкия родственик
Декларация за съгласие от най-близкия родственик